Tłumaczenia zaświadczeń o niekaralności

Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności jest niezbędne do podjęcia pracy w większości zawodów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dotyczy to szczególnie pełnienia funkcji zaufania publicznego takich jak radca prawny, lekarz czy komornik. Takie zaświadczenie jest również wymagane m.in. do uzyskania obywatelstwa czy zdobycia różnego typu licencji i uprawnień. Celem dokumentu jest poświadczenie, że osoba, której dotyczy, nie została nigdy skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Zaświadczenie zawiera szereg danych poufnych, dlatego warto powierzyć jego opracowanie profesjonaliście.

 

Jak wybrać tłumacza zaświadczenia o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest przez określone organy państwowe. Jako dokument urzędowy posiadający moc prawną zaświadczenie może być przełożone wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Dzięki temu zachowuje autentyczność oryginału. Posiadam wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia przekładów zaświadczeń o niekaralności i innych dokumentów urzędowych. Wykonuję także m.in. tłumaczenia umów, które również wchodzą w obręb sfery służbowej.

 

Jak uzyskać przekład zaświadczenia o niekaralności?

Przekład wykonywany jest na podstawie dokumentu oryginalnego dostarczanego mi przez klienta. Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, należy zgłosić się do Krajowego Rejestru Karnego. Dokument można otrzymać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Po dostarczeniu mi oryginału tekstu sporządzam jego wierne tłumaczenie w ustalonym z klientem terminie.